• packed within 24 hours
  • whatsapp customer service
  • EU shipping

Le Chien doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.


Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Le Chien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van ons zijn en Le Chien is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

Door Le Chien per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Le Chien staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de jouw toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Le Chien ruilt de door jouw aangekochte producten in overleg, waarbij alleen ongeopende en dus ongebruikte verpakkingen retour kunnen. Bij aankoop of ontvangst van de producten heb je 14 dagen de tijd om - zonder opgaaf van redenen - de verkoopovereenkomst te ontbinden en de artikelen te retourneren. De eventuele kosten voor het retourneren zijn voor de consument.

 

Het bedrag zal door Le Chien binnen 14 dagen na ontvangst terugbetaald worden aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig heeft geretourneerd.


Le Chien makes every effort to display the information it offers on the website as completely and accurately as possible, but does not guarantee the accuracy of the information provided. Visitors and/or users of the website can in no way derive rights from the information provided on the website. All information is subject to price changes, typing errors, mistakes and market developments. The images shown are purely illustrative.


It is not permitted to copy and/or distribute information from the website of Le Chien in any form without prior written permission.

 

The website may contain links to websites that are not owned by us and Le Chien is in no way responsible for the content or use of these websites or for any consequences of visiting one of these websites.

 

Information sent by Le Chien by e-mail is intended solely for the addressee. Use of this information by others than the addressee is not permitted. Le Chien is not responsible for the proper and complete transmission of the content of emails sent or for the timely receipt of emails.

 

No rights can be derived from the information sent to you in any way.

 

Le Chien exchanges the products purchased by you in consultation, whereby only unopened and therefore unused packages can be returned. Upon purchase or receipt of the products you have 14 days to - without giving any reason - terminate the contract and return the items. Any costs for the return are for the consumer.

 

The amount will be refunded by Le Chien to the consumer within 14 days after receipt, provided that the consumer has returned the product in time.